Add your reply

Leave me alone aso I don't want to say something that I will regret n futhi udevil ubona ngo devil omkhulu ukuthi ngibe yi devil ngifuze wena angisho wena uhamba uloya abantu awulali angisho ngizokuphoca ntombazane

Aug. 31, 2022, 9:03 p.m.

Log in to leave a comment.